กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.กฎกระทรวง-ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว-พ.ศ.2547

2.แก้ไขเพิ่มเติม-คำสั่งคสช.ที่19-2560

3.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ-ที่-16-2560-เรื่อง-การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ

4.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ-ที่-19-2560-เรื่อง-การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคฯ

5.ที่ศธ0206.4-584-ลว.31มีค.2566-เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

6.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-การแบ่งส่วนราชการภายในฯ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2566

7.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-พ.ศ.-2560

8.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-การแบ่งส่วนราชการภายในฯ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2561

9.พระราชกำหนด-มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี-พ.ศ.-2566

10.พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล-พ.ศ.-2562

11.พระราชบัญญัติ-การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์-พ.ศ.-2565

12.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.2558

13.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562

14.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546

15.พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์-พ.ศ.-2562

16.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยหลักฐานในการการรับนักเรียนนักศึกษาฯ-พ.ศ.2548

17.ระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน-พ.ศ.2542

18.ระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมฯ-ฉบับที่2-พ.ศ.2546

19.ระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-ว่าด้วยการดำเนินงาน-หลักเกณฑ์ฯ-พ.ศ.2546


Posted

in

by

Tags: