คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มนโยบายและแผน
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน
  10. กลุ่มกฎหมายและคดี

Posted

in

by

Tags: